Ogłoszenia o przetargach

Przetargi

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Zarząd MSM "Nowy Dom 82" ogłasza przetarg na:

 

1. usługi kompleksowego sprzątanie i utrzymania w czystości osiedla Słoneczny Stok, położonego w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 34.

Aby poznać szczegóły w tym specyfikację SIWZ kliknij TUTAJ.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 2

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie, ul. Targowa 35, 03-728 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony (licytację) na pierwszeństwo zawarcia umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na członka Spółdzielni.

Przedmiotem przetargu jest pierwszeństwo zawarcia umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na członka Spółdzielni dla lokalu mieszkalnego  nr 10 usytuowanego na parterze budynku przy ul. Van Gogha 3 w Warszawie, kat. M-4, o powierzchni użytkowej: 61,1 m², składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, znajdującego się   w zasobach MSM "Nowy Dom 82" w Warszawie.

Cena wywoławcza lokalu została ustalona na kwotę 332.000 zł słownie (trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. 5433,20 zł/m². Cena wywoławcza została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Zainteresowani nabyciem powyższego lokalu mogą składać pisemne oferty w terminie do dnia   17 marca 2014 roku do godz. 14.00 w sekretariacie Zarządu Spółdzielni (ul. Targowa 35 w Warszawie). W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem otwarte zostaną jedynie te oferty, które wpłynęły przed upływem zakreślonego wyżej terminu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widoczną adnotacją, że jest to oferta na przetarg na nabycie lokalu nr 10 przy ul. Van Gogha 3 w Warszawie i powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko (firmę) oferenta;

2)      adres zamieszkania lub siedziby oferenta;

3)      jeżeli oferentem jest osoba prawna - odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, z którego wynikać będzie upoważnienie do reprezentacji osoby prawnej przez osobę składającą ofertę w jej imieniu;

4)      oferowaną cenę za lokal w PLN z oznaczeniem lokalu mieszkalnego;

5)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu;

6)      oświadczenie oferenta o gotowości zawarcia umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego postawionego do przetargu;

7)      oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wg wzoru określonego przez  MSM "Nowy Dom 82";

8)      oświadczenie oferenta o gotowości zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu na okres do ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności tego lokalu;

9)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji treści projektu umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na członka Spółdzielni;

10)  dowód wpłacenia wadium z podaniem tytułu wpłaty.

Oferta pisemna i wszystkie w/w oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisem oferenta.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci mają obowiązek zapoznania się ze stanem prawnym lokalu, projektem aktu notarialnego - umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia  jego własności na członka Spółdzielni, a także z projektem umowy najmu lokalu - podpisywanej na okres do ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności tego lokalu. Informacja o stanie prawnym lokalu, projekty umów oraz wzory oświadczeń składanych przez oferentów dostępne są w siedzibie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dom 82" przy ul. Targowej 33B w Warszawie w Dziale Członkowskim pok. Nr 6 w godzinach pracy Spółdzielni. Wadium w formie pieniężnej w wysokości 16.600 zł, co stanowi 5% kwoty wywoławczej, należy wpłacić   w podanej wysokości na konto bankowe Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dom 82" w  Warszawie prowadzone przez BOŚ nr 42 1540 1157 2001 6614 1875 0001 w terminie do dnia 14 marca 2014 r.

UWAGA: za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto Spółdzielni (art. 454§2 K.c.). 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 35 w Warszawie, pok. Nr 3 w dniu  17 marca 2014 roku o godz. 15.00. Oferenci mają prawo być obecni przy czynności otwierania ofert.

 

Wylicytowana cena nabycia lokalu, po jej zapłacie, stanowić będzie wkład budowlany związany z przedmiotowym lokalem. Do czasu ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu nabytego w drodze przetargu, tytułem prawnym do korzystania z lokalu będzie najem.

Mieszkanie można oglądać do dnia 10 marca 2014 roku po telefonicznym ustaleniu terminu z Administratorem osiedla "Tarchomin" Panią Katarzyną Góralczuk  tel. 510-214-396. Dodatkowe informacje o zbywanym lokalu oraz wyżej opisanej procedurze można uzyskać pod nr telefonu 22 618-05-74 lub w siedzibie MSM "Nowy Dom 82" w Warszawie przy ul. Targowej 33B, w Dziale Członkowskim pok. nr 6 w godzinach pracy Spółdzielni. Zapytania dotyczące lokalu można także kierować na adres poczty elektronicznej: nowydomnowydom82pl.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 

 

U W A G A

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Dom 82 z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowa 35, poszukuje inwestora strategicznego na dokończenie robót budowlano-montażowych w trzech podziemnych Halach Garażowych, w nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie Aleja Stanów Zjednoczonych 34.

Zainteresowane firmy lub osoby, prosimy o kontakt z Zarządem MSM Nowy Dom 82 osobiście lub telefonicznie: 022 619 78 61, tel/fax. 022 619 76 32

© 2011-2013 MSM Nowy Dom 82

MSM Nowy Dom 82 używa plików cookies. Więcej informacji Zamknij